Dowozy: 44 635-09-99, 512-490-140
Facebook

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych w Restauracji KUBUŚ Michałowska sp.j. z siedziba w Bełchatowie (97-400) przy ul. Piłsudskiego 31(zwanej dalej restauracją) jest Daria Michałowska.

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Darią Michałowską – można skontaktować się:

 

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane podane przez użytkownika przy kontakcie z restauracją i obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail (opcjonalnie, jeśli korespondencja prowadzona jest mailowo lub klient prosi o przedstawienie oferty mailowo) ,
 • adres zamieszkania ( opcjonalnie ),
 • adres firmy ( opcjonalnie),
 • dane niezbędne w celu zawarcia umowy ( opcjonalnie).

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane pozyskiwane są w celach:

 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 RODO) a w szczególności:

-        realizacji usług gastronomicznych

-        realizacji usług cateringowych

-        realizacji usług noclegowych

-        realizacji usług szkoleniowych

 • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji, windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prowadzenie statystyk, posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, promujących prowadzoną działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 •  Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
  w szczególności: Prawo telekomunikacyjne Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód)
 • Obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej. Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, numeru telefonu oraz poczty elektronicznej, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy),
d) podmiotom wspierającym restaurację w prowadzonej działalności na  zlecenie, w szczególności dostawcom oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym.

 

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

 

Rodzaj danych

Okres przechowywania

Dane zawarte na umowach/ofertach.

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z rękojmią

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane dla celów marketingowych

a)      W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

b)     W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu;

Dane przekazywane z wykorzystaniem poczty elektronicznej

Przez okres trwającej współpracy celem dopasowania spersonalizowanej oferty dla klienta, nie dłużej niż do czasu  otrzymania od klienta dyspozycji usunięcia danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
 • )prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  w dowolnym momencie.

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolnie, aczkolwiek niezbędne w celach przedstawienia oferty/zawarcia umowy,  a w dalszej kolejności realizacji podanych wyżej usług. Brak podania danych koniecznych do zawarcia umowy, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. MONITORINGU WIZYJNEGO (zgodnie z przepisami RODO)

 

Informujemy, że na terenie Restauracji KUBUŚ Michałowska sp.j. stosowany jest MONITORING WIZYJNY.

 O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń lub na zapleczu.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych (wizerunek) w Restauracji KUBUŚ Michałowska sp.j. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Piłsudskiego 31 jest Daria Michałowska. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.kubus@op.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości .

 Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi recepcji, ochrony osób i mienia, dostawcom systemów monitoringu, uprawnionym pracownikom restauracji) oraz organom porządkowym i administracyjnym, tj. Policji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ok. 10 dni od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Podanie danych (wizerunku)  jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

Monitoring znajduje się na sali restauracyjnej i bankietowej, na holach, na klatkach schodowych, w bufecie, na zapleczach, dookoła budynku, na parkingach, w altanach/tarasoli, placu zabaw.

Adres:

97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 31

Godziny otwarcia:

Codziennie: 8:00 - 21:00

Dancing w piątek: 8:00 - 2:00

Dowozy:

Pn. - Pt. 10:00 - 19:00, Sb. 11:00 - 17:00

44 635-09-99, 512-490-140